Zorgtaxi RijnmondAlgemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbieder:                 Marcellino Goedschalk, handelend onder de naam: “Zorgtaxi

Rijnmond”.

Consument:               De partij welke de diensten van Zorgtaxi Rijnmond afneemt.

Diensten:                   Het faciliteren van het vervoer van de consument door Zorgtaxi

Rijnmond tegen betaling van de vooraf vastgestelde en/of in

overleg overeengekomen prijs.

Overeenkomst:          De overeenkomst tussen Zorgtaxi Rijnmond en consument

aangaande de levering van diensten door Zorgtaxi Rijnmond.

Vervoerder:               De natuurlijke persoon of rechtspersoon, diens personeel daarbij

inbegrepen, welke bevoegdheid heeft personen te vervoeren en

bagage te vervoeren.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Zorgtaxi Rijnmond,

indien daar en overeenkomst uit voortvloeit.

 

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 De overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen tot afname en betaling van

de diensten, komt tot stand na aanvaarding door consument van het aanbod en

ontvangst door Zorgtaxi Rijnmond van de betaling door de consument overeenkomstig in

artikel 7.1 van deze algemene voorwaarden.

3.2 Na totstandkoming van de overeenkomst, zal door Zorgtaxi Rijnmond aan de consument

een factuur worden verstrekt.

De overeenkomst is persoonlijk van aard en niet overdraagbaar aan derden door de

consument, tenzij anders vooraf schriftelijk overeengekomen tussen Zorgtaxi Rijnmond

en consument.

 

Artikel 4 Annulering & Restitutie

4.1 De consument heeft het recht de overeenkomst met tevoren overeengekomen

factuurprijs te annuleren.

4.2 Om in aanmerking te komen voor restitutie van de overeengekomen prijs, dient een

dergelijke annulering per e-mail naar info@taxigoedschalk.nl te geschieden en uiterlijk 24

uur voor de dag van de aanvang van het vervoer door Zorgtaxi Rijnmond ontvangen te

zijn.

4.3 Bij ontvangst, door Zorgtaxi Rijnmond, van een annulering, uiterlijk 24 uur voor aanvang

van het vervoer, zal binnen dertig (30) dagen restitutie plaatsvinden van de factuurprijs,

onder aftrek van 10% van de factuurkosten met en minimum van € 10,- per

reservering, als vergoeding voor de administratiekosten.

4.4 In het geval van een annulering binnen 24 uur van het vervoer of in het geval van een

overeenkomst die tot stand gekomen is binnen 24 uur voor aanvang van het vervoer,

bestaat er voor de consument geen recht op restitutie van de reservering.

 

Artikel 5 Bagage

5.1 Zorgtaxi Rijnmond stemt het voertuig af op het door u opgegeven aantal stuks

bagage. Wanneer uw bagage bij vertrek niet overeenkomt met het door u opgegeven

aantal stuks, dan zal Zorgtaxi Rijnmond geen verantwoordelijkheid dragen voor

succesvolle uitvoering van uw rit.

 

 

 

Artikel 6 Vertraging

6.1  Bij boeking bepaalt u zelf de tijd waarop u opgehaald wilt worden.

6.2  Wij hanteren een marge van 15 minuten voor of na de gewenste ophaaltijd.

Indien de chauffeur 15 minuten na de gevraagde ophaaltijd niet aanwezig is, dient u

contact op te nemen met Zorgtaxi Rijnmond onder telefoonnummer: 0646905384.

6.3  Zorgtaxi Rijnmond is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van vertragingen in

het vervoer, inclusief schade die veroorzaakt wordt door het missen van een eventuele

reisaansluiting, vliegaansluitingen daarbij inbegrepen.

U kunt er echter verzekerd van zijn dat wij er alles aan zullen doen om dit te voorkomen!

 

Artikel 7 Betaling

7.1 U kunt een betaling voldoen via pin, creditcard of contant. In geval van een retourrit

dient u in alle gevallen bij de heenrit af te rekenen.

Elke rit vanaf een luchthaven naar een ander adres dient u via pin, creditcard of contant

te betalen.

De consument is verantwoordelijk voor tijdige betaling van het vervoer, waarvan de klant

door middel van een definitieve bevestiging op de hoogte wordt gesteld.

 

Artikel 8 Vervoer en Vervoersvoorwaarden

8.1 Het feitelijke vervoer zal plaatsvinden door Zorgtaxi Rijnmond.

8.2 De feitelijke vervoersovereenkomst komt tot stand tussen de consument en Zorgtaxi

Rijnmond en dientengevolge is Zorgtaxi Rijnmond geen partij bij de uiteindelijke

vervoersovereenkomst.

8.3 Op de feitelijke vervoersovereenkomst en het vervoer door Zorgtaxi Rijnmond van de

consument en bagage, zijn van toepassing de algemene (vervoer) voorwaarden als

gehanteerd door Zorgtaxi Rijnmond.

8.4 In het geval van en conflict tussen de algemene voorwaarden en de algemene

(vervoer) voorwaarden als gehanteerd door Zorgtaxi Rijnmond, zullen de algemene

voorwaarden van Zorgtaxi Rijnmond prevaleren.

8.5 De consument zal op de op de aangegeven datum, locatie en tijdstip gereed staan voor

aanvang van het vervoer.

8.6 Zorgtaxi Rijnmond heeft het recht om ritten van de consument en overige passagiers te

combineren.

Dit kan een afwijkende route inhouden, maar de gerelateerde reistijd van de consument

mag in een dergelijke situatie maximaal vijfendertig procent (35%) meer bedragen dan de

reguliere reistijd, met een directe verbinding over de weg.

 

Artikel 9 Klachtenregeling

9.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen per email

(info@taxigoedschalk.nl) en binnen tien (10) werkdagen, nadat de consument het

vermeende gebrek heeft geconstateerd, door de consument bij Zorgtaxi Rijnmond

worden ingediend.

9.2 Klachten van de consument, welke niet overeenkomstig volgens artikelnummer 9.1 bij

Zorgtaxi Rijnmond zijn ingediend, behoeven niet door Zorgtaxi Rijnmond in behandeling

te worden genomen.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid Zorgtaxi Rijnmond

 

10.1 Zorgtaxi Rijnmond is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de consument of

derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van

gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de

diensten, of ten gevolge van het vervoer door Zorgtaxi Rijnmond van de consument en

bagage (inclusief letselschade, financiële schade en materiële schade geleden door de

consument).

 

10.2 De voorgaande bepalingen zijn niet van toepassing indien er, voor zover de

desbetreffende schade, is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van

Zorgtaxi Rijnmond of zijn werknemers.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid consument

11.1 Indien de consument schade richt in en/of aan het vervoermiddel, welke dienstdoet

voor de werkzaamheden welke Zorgtaxi Rijnmond verricht, dan is Zorgtaxi Rijnmond

genoodzaakt om de kosten op de consument te verhalen.

 

Artikel 12 Overmacht

12.1 Zorgtaxi Rijnmond is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen,

indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede

verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van Zorgtaxi Rijnmond of ingeschakelde

derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de Zorgtaxi Rijnmond feitelijk

geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

 

Artikel 13 Wet Toepasselijk

13.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

13.2 De Rechtbank te Rotterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen tussen geschillen

van Zorgtaxi Rijnmond en de consument voortvloeiend uit de overeenkomst,

 

Artikel 14 Overige Voorwaarden

14.1 Nietigheid van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de

geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Alsdan worden

de nietige bepalingen of leden daarvan vervangen door nieuwe bepalingen of leden die

qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel mogelijk overeenkomen met de oude nietige

bepalingen of leden overeenkomen.